Programma 2018


ONZE SPEERPUNTEN VOOR 2019-2024

De komende 6 jaren wil Groen Zwijndrecht-Burcht blijven werken aan een leefbare, warme en sociale gemeente. 5 speerpunten van ons beleid zijn inmiddels verworven. Vanzelfsprekend zijn ze niet. Als het van ons afhangt blijven ze zeker bestaan en worden ze verder uitgewerkt. 5 andere speerpunten zijn nieuw. Ze werden tijdens de huidige legislatuur voorbereid en geven concreet gestalte aan onze kijk op de toekomst van Zwijndrecht en Burcht.

  • Divers en goedkoop openbaar vervoer. (Bijna) gratis Lijn-abonnementen en gratis Zwijndrechtbus, aangevuld met waterbus-stopplaats in Burcht.

  • Heel lage personenbelasting. Financieel gezonde gemeente, de sterkste schouders dragen een eerlijk deel van de lasten.

  • Warm en inclusief sociaal beleid. Uitstekende dienstverlening voor iedereen, bijzondere aandacht voor mensen/kinderen in armoede. 1% voor ontwikkelingssamenwerking.

  • Veilige en leefbare mobiliteit. Veilige schoolomgevingen, vlot lokaal verkeer, woongebied = zone 30, bestrijding sluipverkeer, waakzame opvolging Oosterweel.

  • Betaalbaar en duurzaam wonen. Extra sociale woningen en renovatie, met aandacht voor ecologie en duurzaamheid. Onder meer Schrijverswijk en Terlocht staan bovenaan de agenda.

+

  • Doorgedreven vergroening van de gemeente met uitbouw van lokaal fietsnetwerk. Pastoor Coplaan wordt veilige boulevard. Nieuwe Kozze in groene omgeving. Veilige fiets- en wandelroutes, toevoeging van ecologische “missing links”.

  • Drastische afname geluidsoverlast. Uitvoering van onderhandelde afspraken, 10 dB minder dankzij efficiënte schermen en groenbermen langs de autostrade.

  • Inspraak en burenbemiddeling. Communicatie en overleg op mensenmaat.

  • Cultuur- en vrijetijdscampus Burcht. Kernversterkende trekpleister en vaste stek voor socioculturele verenigingen.

  • Duurzame en betaalbare energie. Creatie en ondersteuning coöperatieve vennootschap voor duurzame energieprojecten. Het wordt jouw energie.

 

Lees / download het volledig programma

 

Groen neemt al sinds 1995 het voortouw in het bestuur van onze gemeente Zwijndrecht/Burcht. Al die tijd staat Groen, samen met een aantal gewaardeerde coalitiepartners en daarin ook vaak gesteund door de oppositie, garant voor een open, sociaal en ecologisch beleid. Niet toevallig waren dat de kernwoorden van ons verkiezingsprogramma in 2012. De grote motor en inspirator hiervoor was oud-burgemeester Willy Minnebo, die ons jammer genoeg nog voor de vorige verkiezingen in 2012 ontviel. Een heel team ervaren medestrijders van het eerste uur én jonge enthousiaste krachten waren nodig om het vroegere beleid verder te zetten, en Zwijndrecht/Burcht de unieke, groene gemeente te laten blijven die het geworden was. Ons inziens zijn we daar, onder leiding van burgemeester André Van de Vyver in geslaagd. “Groen verder doen”, onze slogan in 2012, dat hebben we gedaan en willen we ook blijven doen.

Meer nog, we zijn er in geslaagd om deze visie ook op een gedurfde manier een eigen richting te geven, en toe te passen op de uitdagingen van vandaag. Dat willen we ook zo verder doen. Als het gaat om het welzijn van mensen en het bewaken en verbeteren van de leefbaarheid van Zwijndrecht/Burcht, moeten we verder durven gaan dan het goede te behouden dat we al hebben. Wat op zich ook al een hele uitdaging is: op enkele kustgemeenten na, hebben we veruit de laagste personenbelasting van Vlaanderen, en nergens kunnen inwoners voor (vrijwel) geen geld het openbaar vervoer gebruiken. Op zich al gedurfde maatregelen, die vaak genoeg onder druk staan van buitenaf. Sommigen vinden dat wij, inwoners van Zwijndrecht en Burcht, maar beter meer belasting zouden betalen, zodat de grote bedrijven op ons grondgebied wat meer zuurstof zouden krijgen. Die zuurstof, dat is jammer genoeg letterlijk wat onze inwoners nodig hebben, ingesloten tussen industrie en verschillende grote wegen. We willen graag constructief samenwerken met deze bedrijven, waaraan wij ook onze welvaart te danken hebben, maar niet ten koste van onze inwoners.

Dat doen we dus al. Maar als er meer mogelijk is, gaan we daar ook voor. Wederom, ook als dat niet de gemakkelijkste weg is. Twee voorbeelden om dat te illustreren, en aan te tonen dat Groen ook nog op andere vlakken een verschil maakt en kan blijven maken.

Ten eerste zijn we trots op de manier waarop de gemeente tijdens de asielcrisis vanaf dag één uitgegaan is van het geloof in de spontane en warme houding van Zwijndrechtenaren en Burchtenaren, en deze mee gefaciliteerd heeft. In plaats van in Brussel te proberen asielzoekers zo ver mogelijk weg te houden uit onze gemeente, stond onze burgemeester hen op te wachten bij hun aankomst, samen met een aantal sterk gewaardeerde vrijwilligers. Het asielcentrum is ondertussen weer weg, maar Zwijndrecht/Burcht zal niet snel vergeten worden door de ontheemden die hier toen met open armen ontvangen werden, en zich welkom voelden.

Het tweede grote voorbeeld is het Oosterweeldossier. Niet gebonden aan een regeringspartij in de Vlaamse regering of de BAM (die o.a. de Oosterweelwerken coördineert), konden we het dossier echt kritisch opvolgen, en namen we niet zomaar vrede met de oorspronkelijke plannen. Zwijndrecht en Burcht hebben echt al genoeg te lijden onder verkeer en vervuiling, nu moet er ook een reële verbetering komen voor onze inwoners, niet alleen voor Antwerpen of bij uitbreiding de rest van Vlaanderen die hier graag vlot voorbij wil rijden. Die sterk verbeterde oplossing komt er. Mede dankzij de input en steun van inwoners van onze gemeente, die zich massaal (positief) uitspraken over de voorstellen van de gemeente. Het akkoord dat werd gesloten is echter maar een beginpunt. We moeten nauwlettend toezien op de uitwerking en uitvoering ervan. Dat gebeurt nu, nog voor de verkiezingen, maar ook in de komende jaren zullen we de druk hoog moeten houden. Hoewel het op papier staat, kan een kritische of onkritische opvolging een wereld van verschil maken. Wij bieden dekritische, en uiteraard ook constructieve opvolging aan, en we hebben de specialisten daarvoor in huis, die door alle partijen gerespecteerd worden voor hun dossierkennis en jarenlange inzet.

We moeten wel kritisch naar onszelf blijven kijken. Van de speerpunten die we in 2012 naar voren schoven in ons eigen programma, is de grote meerderheid duidelijk en succesvol uitgevoerd samen met onze coalitiepartner. Lage belastingen, openbaar vervoer (abonnementen, steiger Waterbus), betere verbinding met Burcht (pilootproject Zwijndrechtbus), uitbreiding sportinfrastructuur met o.a. Sporthal “Den Draver”, de woonzorgzone in Burcht (Craeyenhof), meer park en natuur (’t Zwen, het Wolvenbergpark in Burcht, uitbreiding Vredesbos), de nieuwe kinderopvang Kozze in Zwijndrecht die het komende jaar zal verrijzen naast Het Laar. Toch durven we ook hier verder denken. Er is nog meer openbaar groen nodig. Daarom is één van onze absolute speerpunten het verder vergroenen van de openbare ruimte. Een voorbeeld is de toekomst van de Pastoor Coplaan tot aan een totaal vernieuwde stationsomgeving (waar al een start mee gemaakt is). Dat moet voor ons een Groene Boulevard worden. De plannen liggen er al lang, en dankzij het akkoord rond Oosterweel kan het nu ook uitgevoerd gaan worden.

Verder willen we ook nog meer doen rond het vermijden en bestrijden van kinderarmoede, het bemiddelen bij burenconflicten en het betaalbaar houden van zorg in het algemeen, door zoveel mogelijk zorg uit (dure) private handen te houden. Ook wat zorg betreft, heeft Groen Zwijndrecht heel wat expertise in huis.

Wat mobiliteit betreft, hebben we als één van de eerste gemeenten alle schoolomgevingen doortastend veiliger gemaakt. Daar mag het niet stoppen. We moeten net als veel andere gemeenten, en steden als Antwerpen en Gent, gaan voor zoveel mogelijk zone 30 in woonstraten, gefaseerd ingevoerd met ondersteunende verkeersinfrastructuur. Alleen zo kunnen we onze kinderen niet alleen veilig op school laten aankomen, maar ook veilig van thuis uit laten vertrekken. Dat moet in Zwijndrecht en Burcht kunnen.

Bij al deze zaken willen we de bevolking nog meer betrekken. Er is de laatste zes jaar heel wat expertise opgebouwd rond participatietrajecten en inspraak in het algemeen. Dat willen we voortzetten en uitbreiden. Beleidsmakers moeten durven de inwoners mee de pen te laten vasthouden. Dat mag gerust nog wat meer zijn.

Ook wat betreft het weren van file-ontwijkend sluipverkeer hebben de laatste zes jaar ons niet alleen geleerd dat die maatregelen hard nodig zijn en efficiënt zijn, maar ook dat dit nog nauwer in samenspraak met de inwoners moet gebeuren. Met alle werkzaamheden voor Oosterweel in het verschiet, zal dit sowieso vaak en hard nodig zijn.

In de rest van dit document staat ons programma per beleidsdomein meer uitgewerkt weergegeven. Als Groen in oktober het vertrouwen krijgt, en daar hopen we uiteraard op, dan zijn het de hier genoemde voorstellen en standpunten die door ons op tafel zullen gelegd worden. En net als vorige keer, hopen we ze vrijwel allemaal in een bestuursakkoord te kunnen krijgen, én uit te voeren. Dat durven we te beloven.

 

Lees / download het programma Sociaal & Welzijn

Lees / download het programma Ruimtelijke Ordening & Leefmilieu

Lees / download het programma Mobiliteit

Lees / download het programma Openbare Werken

Lees / download het programma Cultuur & Vrije Tijd

Lees / download het programma Lokale Economie

Lees / download het programma Veiligheid

Lees / download het programma Mondiaal Beleid

Lees / download het programma Personeel & Organisatie

Lees / download het programma Financiën

Lees / download het programma Sport