DE WIJK TER LOCHT: STAND VAN ZAKEN

04 November 2014

In samenspraak met de gemeente plant de Zwijndrechtse Huisvestingsmaatschappij een totaal vervangingsbouwproject, infrastructuur- en omgevingswerken inbegrepen, voor de Ter Lochtwijk te Burcht. Het concept voorziet de afbraak van de huidige woningen en de opbouw van een 90-tal nieuwe wooneenheden. Dit zal gefaseerd gebeuren. Om de leefbaarheid te behouden en een betere sociale controle en veiligheidsgevoel te garanderen besliste het bestuur van de Zwijndrechtse Huisvestingsmaatschappij over te gaan tot de afbraak van de reeds leegstaande woningen (zone Ter Lochtlaan 2 t.e.m. 34) en het wegnemen van de beplantingen in deze zone. Het is de bedoeling om dit in de toekomst waar mogelijk te herhalen en dit zonder de leefbaarheid voor de resterende wijkbewoners in het gedrang te brengen.