Zwijndrecht vraagt steun van bevolking voor leefbaarheidseisen Oosterweel

29 Mei 2016

PERSBERICHT 27/05/16 Op 26 mei besliste de Zwijndrechtse gemeenteraad om in het najaar een schriftelijke bevraging te houden onder de bevolking naar aanleiding van het advies dat de gemeente dient te geven over de stedenbouwkundige vergunning voor de start van de Oosterweelwerken op de Linkerscheldeoever. De volgende vraag werd goedgekeurd:"Moet de gemeente Zwijndrecht vasthouden aan de eis voor een ondergrondse en overkapte E17 tussen Zwijndrecht en Burcht?" JA/NEEN

André Van de Vijver (Burgemeester, Groen):

"De gemeente Zwijndrecht heeft zich steeds maximaal ingezet voor de leefbaarheid voor haar inwoners, zeker ook in het Oosterweeldossier, met opmerkingen, bezwaren en suggesties. De leefbaarheid in onze gemeente staat al langer sterk onder druk van geluidsoverlast en fijn stof afkomstig van industrie en verkeer. Alle partijen in Zwijndrecht ijverden hier tot nu toe voor, en ik wil hen hiervoor nadrukkelijk bedanken. Wij hopen dat zo te houden, en die eendracht nog uit te breiden met een sterk signaal van onze burgers, om daarmee de BAM en de Vlaamse regering duidelijk te maken dat ze echt méér moeten doen, omdat de gezondheid van onze bevolking veel te zwaar onder druk staat."

Is zo'n schriftelijke bevraging de moeite (en kostprijs) wel waard?

"De schriftelijke bevraging (die per brief verloopt) brengt natuurlijk kosten met zich mee, maar veel minder dan een echte volksraadpleging zou kosten. Dit is een goede oplossing om tegen een redelijke kost onze burgers een signaal te laten geven. Hopelijk een krachtig signaal, want een draagvlak van onze inwoners kan voor de gemeente een extra argument zijn om BAM, Vlaamse regering en zelfs de intendant te overtuigen meer te doen aan de leefbaarheid van Zwijndrecht. Laat hen a.u.b. zo'n overkapping ernstig overwegen. Dat doel heiligt zeker deze al bij al nog beperkte middelen."

Hoe zou zo'n ondergrondse overkapping eruit zien? Is dat realistisch?

"Er bestaat een plan, uitgewerkt in samenwerking met Natuurpunt, waarin een ondergrondse en overkapte E17 is opgenomen. Het kan dus, en wij hopen dat iedereen zich daarachter schaart. Het is niet logisch dat de E17 op een talud ligt en zo Zwijndrecht in twee verdeelt. Het is ook onaanvaardbaar en niet van deze tijd dat een dergelijke open riool van luchtvervuiling en lawaai zomaar een gemeente doorkruist. Wat er uiteindelijk komt, zal door BAM en de Vlaamse regering beslist worden. Maar wij willen in ieder geval duidelijk aangeven dat wat tot nu toe voorgesteld werd, altijd ruim onvoldoende geweest is. En als we dit nu niet op tafel leggen, dan kan is het na de werken te laat. Misschien kan de intendant wel mee een oplossing helpen uitwerken voor Zwijndrecht? Ook voor hem vragen we van onze bevolking een signaal dat er een draagvlak is voor meer leefbaarheidsmaatregelen in Zwijndrecht/Burcht."

"Als alle partijen in Zwijndrecht met hun partijhoofdkwartieren overleggen en druk zetten, met behulp van de ruime steun van onze bevolking, dan moet het toch lukken om de leefbaarheid van Zwijndrecht op de agenda te plaatsen? Het is van levensbelang!"