Even met N-VA stilstaan bij mobiliteit

25 September 2018

Even met N-VA stilstaan bij mobiliteit

De oppositie moet haar rol spelen, en als het om thema's gaat die ons bezighouden, dan juichen wij elke constructieve inbreng toe. Maar dat is iets anders dan voorstellen doen waarvan men inmiddels toch zou mogen weten dat ze al beslist zijn, of juist niet beslist werden omdat ze onmogelijk zijn.

Voor het bestuur onder leiding van Groen is mobiliteit en verkeersveiligheid een grote prioriteit, en wat ons betreft blijft dat zo. Natuurlijk weten wij dat er wat dat betreft nog heel wat uitdagingen zijn in Zwijndrecht en Burcht. En ook dat onze inwoners graag nog minder sluipverkeer, betere doorstroming en nog veiligere straten zouden hebben. Daar hebben we aan gewerkt, en daar willen we mee doorgaan, met de zone 30 in alle woonstraten, met een onafhankelijke opvolging van het Oosterweelakkoord, met lokale maatregelen tegen sluipverkeer waar nodig en in overleg met de inwoners etc. Voor een volledig overzicht van onze voorstellen rond mobiliteit en verkeersveiligheid, zie ons programma over mobiliteit en de folder die u in juni in de bus kreeg.

Het is ook logisch dat N-VA daarop inspeelt in haar programma en recente folder (editie 4 van 2018). Wij appreciëren het dat ook andere partijen groot belang hechten aan verkeersveiligheid en mobiliteit. De principiële steun voor veilige schoolomgevingen, maatregelen tegen sluipverkeer en de Zwijndrechtbus, is zonder meer goed voor Zwijndrecht en Burcht. En er zijn nog enkele voorstellen bij (bijvoorbeeld rond het conflictvrij maken van kruispunten, indien mogelijk) waar N-VA in ons een medestander vindt. Maar N-VA komt daarnaast ook met een heel aantal voorstellen waarvan ze zou moeten weten dat ze niet mogelijk zijn, of gewoon al beslist zijn. Dat is heel jammer en niet correct. We zetten hieronder gewoon de feiten erbij, zodat u deze voorstellen correct kan beoordelen.

 

N-VA

Groen

Conclusie

Conflictvrije kruispunten

Goed voorstel, maar bv. op de N70 is het niet de gemeente die dit kan beslissen.

Goed voorstel

Voorstel bussen op trambaan te laten rijden door het Vredespark

Dit is in het verleden al onderzocht, en is technisch onmogelijk volgens De Lijn.

Onmogelijk voorstel

(volgens De lijn)

Een tweede tramlijn vragen aan De Lijn

Dit is al meermaals gevraagd door de gemeente Zwijndrecht. De Lijn, slachtoffer van zware besparingen onder impuls van N-VA, heeft dit steeds geweigerd. Overigens komen er ook niet meer trams op lijn 3, ook een vraag van de gemeente. Dit is om puur praktische redenen blijkbaar onmogelijk (dixit De Lijn). Het antwoord van De lijn is het inzetten van langere trams op lijn 3, hetgeen recent dan ook is gebeurd.

Onmogelijk voorstel (volgens De Lijn)

Oosterweel-infopunt

Dit wordt ingericht door de BAM zonder dat de N-VA hier iets voor moet doen.  Gerealiseerd op 21 september.

Het is al open!

Suggestie dat er geen deskundig uitgewerkt mobiliteitsplan is in Zwijndrecht

Een deskundig en recent geactualiseerd mobiliteitsplan is er natuurlijk wel, en werd zelfs erg goed bevonden door de Vlaamse dienst Mobiliteit en Openbare Werken. Het is ook vrij beschikbaar online: geactualiseerd mobiliteitsplan.

Foute informatie

Vernieuwing van de Boskouter met verkeersremmende maatregelen en fietsvriendelijkere bestrating

Dit is reeds gepland door het huidige bestuur

Is al beslist door huidige bestuur.

Heraanleg centrale as tussen Burcht en Zwijndrecht

De plannen om hier een groene en verkeersveilige boulevard van te maken liggen al op tafel.  Deze plannen worden verder uitgewerkt om samen met de Oosterweelwerken te realiseren.

Al gepland

“In onze gemeente staan we allemaal stil”

Er zijn momenten van grote en kleine vertragingen, voornamelijk tijdens de spitsuren (naargelang de files op de E17 & E34) en voor de overweg. Vooral auto’s staan stil. Er zijn inderdaad heel wat files maar de voornaamste oorzaak ervan is dat de hogere overheid het nalaat de nodige acties te ondernemen op het bovengemeentelijk wegennet.

Fel overdreven uitspraak

Het verkeersbeleid in Zwijndrecht is de speeltuin van de burgemeester

Verkeersmaatregelen passeren langs het volledige schepencollege, en genieten dus de steun van Groen en CD&V. Ze worden voorbereid en uitgewerkt in de verkeerscel (Advies mobiliteit en verkeer). Daarin zitten naast de burgemeester ook nog de mobiliteitsambtenaar, de politie en de technische dienst.

Onterechte uitspraak

N-VA voorstel verkeerslichten Sint Martinus.

“Zo legden we de basis voor diverse projecten voor verkeersveilige schoolomgevingen”

Het oorspronkelijke idee komt van de burgemeester en de N-VA heeft dit overgenomen.  Dit werkt goed. Hoe dit de basis is van andere projecten rond verkeersveiligheid is een groot raadsel.  De verkeersveilige schoolomgevingen werden gerealiseerd op initiatief van de verkeerscel.

Goed voorstel, afkomstig van de burgemeester.

Frequentere buslijnen door Burcht

De gemeente heeft die al meermaals gevraagd, en dit wenst De Lijn niet te doen.

Onrealistisch voorstel (volgens De Lijn)

Bussen in Zwijndrecht afschaffen en vervangen door een tweede tramlijn en meer bussen naar Burcht.

Aangezien er niet meer bussen zullen komen, en geen tweede tramlijn zolang de huidige Vlaamse Regering De Lijn blijft afslanken, is het geen goed idee om die buslijnen in Zwijndrecht af te schaffen. Het is ook niet de bedoeling dat de Zwijndrechtbus, die als noodzakelijke aanvulling voorzien is op het tekortschietende openbaarvervoersaanbod van De Lijn, een volledige en permanente lijn van De Lijn zou overnemen. Dat is de wereld op zijn kop! En het kost handenvol geld.

Onrealistisch en onwenselijk voorstel.

Toegankelijkheid Zwijndrechtbus voor mensen met een zware fysieke beperking

Het is onrealistisch om de Zwijndrechtbus aan te passen zoals N-VA voorstelt. Dan kan deze haar bedoeling niet meer waarmaken o.a. omdat dan slechts enkele valide reizigers mee kunnen. Er zijn voor mensen met een rolstoel goede alternatieve mogelijkheden (IRIS), zie eerdere reactie Groen.

Onrealistisch voorstel

Belevering van winkels Statiestraat langs achteren (Binnengebied)

Dit is voorzien in de plannen. Doch levering met opleggers – zoals nu gebeurt- zal sowieso niet kunnen langs achteren. Bovendien geldt dit slechts voor één kant van de Statiestraat. 

Al gepland en slechts halve oplossing.

“Dankzij een kwalitatieve mobiliteit kunnen we elke gewenste verplaatsing maken wanneer het nodig is, op de manier die ons het beste uitkomt en in vlotte en veilige omstandigheden.”

De tijd waarin iedereen met zijn vervoersmiddel naar keuze (lees: vaak de auto) wanneer hij/zij dat wilde vlot op eender welke bestemming geraakte, is definitief voorbij. Het én-én verhaal staat in de weg van duurzame mobiliteitskeuzes.

Onrealistisch idee

Goede doorstroming op de hoofdwegen

N-VA gaat voorbij aan het feit dat de hoofdwegen (bv. N70) vaak niet tot de gemeentelijke bevoegdheid behoren, en derhalve de gemeente geen zebrapaden of verkeerslichten mag plaatsen. Groen is vragende partij om het openbaar vervoer op de N70 voorrang te geven en een betere doorstroming mogelijk te maken.

Doorstroming op de E17 en E34 wordt gerealiseerd in het kader van de Oosterweelwerken.

Bevoegdheid ontbreekt.

Oosterweelakkoord: “Vlaamse minister Ben Weyts zorgde onlangs voor een doorbraak.”

Er is inderdaad een akkoord gekomen mede dankzij de bereidheid van het kabinet van Ben Weyts –weliswaar onder juridische druk- om eindelijk te luisteren naar de terechte bezwaren van enkele burgers (Steven Vervaet en Greet Bergmans, te vinden op de Groen lijst in Zwijndrecht) en de gemeente Zwijndrecht. Dankzij deze druk, en geholpen door de steun van de Zwijndrechtse bevolking die het originele plan van de Vlaamse Regering (dat is dus diezelfde Ben Weyts) onvoldoende bevond in een volksbevraging. Enkel N-VA Zwijndrecht vond dat het oude plan al goed genoeg was en noemde deze bevraging “zinloze geldverspilling”. Ben Weyts mag van Groen Zwijndrecht zeker ook zijn pluim op zijn hoed steken omdat hij wilde meegaan in het Zwijndrechtse verhaal, daar hebben we op zich niks tegen.

 

Groen Zwijndrecht-Burcht staat klaar om dit akkoord streng, nauwgezet en onafhankelijk op te volgen.

Meer info:

Ademloos: protest tegen Oosterweel nog niet gedaan

Groen Zwijndrecht: Groene Berichten juni 2018

 (GVA : gemeente Zwijndrecht houdt werkzaamheden Oosterweel tegen )

 

Erg onvolledig verhaal, essentiële informatie ontbreekt.